چاپ
چاپ عبارت است از قرار دادن موضعی خمیر رنگی با دقت زیاد بر روی پارچه یا پوشاک برای ایجاد طرح و نقش مورد نظر.
انواع چاپ:
در بین روش های چاپ موارد زیر را متمایز میکنند:
_ چاپ پیگمنتی:
در این روش خمیر چاپ که از پیگمنت های رنگی تشکیل شده است بر روی پارچه قرار داده میشود.این روش تا حدودی شبیه به نقاشی است چون پیگمنت ها، تمایل جذب به الیاف ندارند.
_ چاپ تثبیت شده:
در این تکنیک مانند رنگرزی از رنگینه هایی استفاده میشود که با الیاف واکنش ایجاد میکنند و بر روی آن تثبیت میشوند.بر خلاف پیگمنت های رنگی این رنگینه ها قابل حل بوده و به طریق شیمیایی با ملکول های الیاف پیوند ایجاد میکنند و به آنها متصل میشوند.با این نوع چاپ رنگ پارچه چاپ شده در برابر شستشو بسیار مقاوم و با ثبات است.
_ چاپ برداشت:
چاپ برداشت بر روی پارچه و هم چنین کالاهای ساخته شده انجام میشود.اصول کار، ایجاد نقش از طریق تخریب و حذف رنگ پارچه رنگ شده است.چاپ برداشت میتواند سفید یا رنگی باشد.
در چاپ سفید کل رنگ پارچه در محدوده طرح یا نقش برداشت شده و رنگ سفید در نقش ظاهر میشود.
در چاپ رنگی کل رنگ پارچه در محدوده نقش برداشت شده و رنگ دیگری جایگزین آن میشود تا نقش رنگی ظاهر شود.
ازین تکنیک معمولا برای نقش های ریز استفاده میشود.
_ چاپ رزرو:
در این نوع چاپ قبل از رنگرزی خمیر مخصوصی در قسمت هایی از پارچه، که برای نقش در نظر گرفته شده است قرار داده میشود.خمیر از تثبیت رنگینه در این قسمت جلوگیری میکند.چون حاوی مواد آبگریزی است که سدی است برای جذب رنگینه.
_ چاپ برگردان، ترانسفر یا چاپ کاغذی:
این نوع چاپ نسبتا جدید است و در دهه 1960 ابداع شد.چاپ ترانسفر در چاپ پارچه به طور مداوم، لباس و قطعات پارچه های بریده شده استفاده میشود.رنگینه های مورد استفاده در این چاپ رنگینه های قابل تصعید هستند یعنی رنگ از حالت جامد به گاز تبدیل میشود.
ابتدا نقش مورد نظر بر روی کاغذ مخصوصی که کاغذ ترانسفر نام دارد چاپ شده و سپس به کمک حرارت و فشار رنگینه قابل تصعید از کاغذ به پارچه منتقل میشود.
_ چاپ رنگ افشان یا چاپ دیجیتال:
این روش جدید ترین تکنیک چاپ است که در سال 1980 ابداع شد.این نوع چاپ ابتدا فقط برای چاپ کاغذ به کار گرفته میشد و با توسعه آن در چاپ پارچه نیز مورد استفاده قرار گرفت.