ضایعات آشکارا و قابل لمس: این نوع ضایعات شاید به طور کامل قابل بازیافت نباشند ولی اغلب میتوان آنها را وزن و تفکیک کرد.

ضایعات غیر لمس: نمیتوان آنهارا وزن کرد و تنها از طریق مقایسه مقدار آنها مشخص میشود.

ضایعات بافندگی و تریکو بافی:

ضایعاتی که به دلایل زیر ایجاد میشود:

ته بوبین های مصرف نشده

پرز

پارچه تاری پودی یا تریکویی که هنگام تنظیم ماشین ضایعات میشود.

پارچه ای که برای کنترل کیفیت و یا آزمایش برداشت میشود.

ضایعات برش:

مقدار این ضایعات به مدل های برش و نحوه تغذیه پارچه بستگی دارد.در تریکو های کیسه ای که در آن طول تریکو با اندازه کالا متناسب است، ضایعات چیدمان حدود 8 تا 10درصد است.

ضایعات دوخت و دوز:

در این قسمت هنگام نصب قطعات مانند نصب یقه، آستین، تور و …مقدار ضایعات به تکه های بریده و جدا شده بستگی دارد.به طور خلاصه:

بین وزن نخ دریافت شده و وزن پارچه تکمیل شده، متوسط 6 درد ضایعات معمول است.

بین وزن پارچه وارد شده و خارج شده از برش 15 تا 35 درصد ضایعات میتواند تولید شود.