الیاف گیاهی (سلولوزی):

یکی از مهمترین منشأ الیاف نساجی گیاهان میباشند که الیاف گیاهی نیز از انواع گیاهان گرفته میشوند.این الیاف از مهمترین الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی به ویژه تولید البسه و پوشاک میباشند.

سلولز که یک پلیمر طبیعی است و ماده اصلی تشکیل دهنده گیاهان است، به عنوان ماده اولیه این الیاف به حساب می آید.

سلولوز ماده اولیه ی این الیاف است، این دست از الیاف به صورت لیف و کرک در قسمت های مختلف گیاه یافت میشوند.الیاف گیاهی را بر حسب این که از کدام قسمت گیاه و به چه صورت به دست می آید را به دو دسته کلی تقسیم میکنند:

  • الیاف جدا: الیافی هستند که به صورت کرک روی دانه یا میوه گیاه میرویند. مانند پنبه و نارگیل که پنبه الیاف دانه ای و نارگیل الیاف میوه ای است.
  • الیاف دسته ای: الیافی هستند که به صورت دسته ای در ساقه و برگ برخی از گیاهان یافت میشوند. کتان و کنف جز الیاف دسته ای هستند که از ساقه برخی از گیاهان یافت میشوند.