نوشته‌ها

ترگال کجراه فدک

پارچه فدک، نامی است که تقریبا تمامی تولیدی های پوشاک و لباس کار
فعالان حوزه پارچه ترگال با آن آشنا هستند. برند فدک، منسوجات زیادی تولید می کند از جمله پرشیا و تنسل
اما شاید آوازه اصلی آن به خاطر پارچه های ترگال و کجراه باشد..
کالیته ترگال و کجراه فدک از هم جداگانه تهیه می شود. در یک کالیته مجزا، کدبندی رنگ های پارچه ترگال و در کالیته دیگری نیز کدبندی پارچه کجراه این کارخانه را می توانید مشاهده کنید.