نوشته‌ها

ماشین تمام تاب یا رینگ ؛ در مسیر تبدیل الیاف از صورت عدل به نخ ، در آخرین مرحله از قسمت ریسندگی ، به ماشین تمام تاب یا رینگ می رسیم . استفاده از این ماشین به منظور تولید نخ با مشخصات مورد نظر از قبیل استحکام ، ضخامت و تاب میباشد .
در این ماشین بوبین های بدست آمده از ماشین فلایر ؛ بعنوان خوراک مورد استفاده قرار گرفته ، تبدیل به نخ می گردند.
بنابراین کار ماشین تمام تاب ، تبدیل نیمچه نخ به نخ تابیده است که با توجه به نوع الیاف و کاربرد آن ، کشیده و تابیده می شود تا نخی با نمره مورد نیاز بدست آید.
اعمالی که در ماشین تمام تاب انجام می شود :
الف) کشیدن ونازک کردن نیمچه نخ تا حدود مورد نظر.
ب) تاب دادن نخ.
ج) پیچیدن نخ حاصل روی ماسوره یا قرقره.

قسمت های اصلی ماشین تمام تاب.
۱. قسمت خوراک دهنده یا تغذیه:
شامل قفسه یا جایگاه بوبین های نیمچه نخ است که بصورت ریل در قسمت بالای ماشین نصب شده و روی ریل نگهدارنده بوبین ها قرار دارد و بوبین ها با کشیدن نیمچه نخ براحتی در جایگاه خود می چرخند و عمل تغذیه انجام می شود.
۲. قسمت کشش:
شامل غلتکهای کشش است و عمل کشش دادن و نازک کردن نیمچه نخ را انجام می دهد.
۳. قسمت تولید:
قسمت محصول دهنده:
شامل راهنمای نخ ، صفحه رینگ ها، شیطانک، دوک ، صفحات جدا کننده، بالن گیر و محرک دوک ها میباشد.

مراحل تولید نخ در ماشین تمام تاب
شمای کلی ؛ نیمچه نخ ها از بوبین باز شده ، پس از عبور از راهنما ، وارد منطقه کشش می شوند . در منطقه کشش به مقدار نیاز عمل کشش صورت گرفته ، از بین غلتکهای جلو خارج میگردد و بعد از گرفتن تاب لازم و عبور از راهنمای نخ به در قرقره پیچیده می شود.