نوشته‌ها

آماده سازی نخ های تار وپود در بافندگی :
آماده سازی نخ های تار:
باتوجه به عرض پارچه، تراکم تار در سانتی متر، چندین هزار نخ با طول
تعیین شده به موازا ت هم بر روی اسنو بافندگی پیچیده می شوند.
این عمل چله پیچی نام دارد.
در چله پیچی بویین های تهیه شده در قسمت ریسندگی و یا مقدمات بافندگی با ترتیب تعیین شده داخل قفسه های مخصوص بویین که قادر هستند چندین هزار بویین را در خود جای دهند قرار داده می شوند.
با به کار افتادن دستگاه چله پیچ، نخ ها از روی بویین ها باز شده و بر روی اسنوی بافندگی پیچیده میشوند.
به منظور افزایش استحکام نخ های تار و کاهش پرز دهی در اثنای بافندگی، نخ های تار با ماشین آهار زنی به مواد آهاری ترکیبی آغشته شده و با عبور از اتاقک حرارتی خشک می شوند.این عملیات آهار زنی نام دارد.
آماده سازی نخ های پود:
چنانچه نخ پود برای ماشین بافندگی با ماکو باشد، نخ به وسیله دستگاه ماسوره پیچ بر روی ماسوره بافندگی پیچیده میشود.باقرار دادن ماسوره داخل ماکو با پرتاب ماکو به داخل دهنه، نخ پود از روی ماسوره باز شده و در لا به لای نخ های تار قرار میگیرد.
در ماشین های بافندگی جدید نخ پود مستقیما از روی بویین ریسندگی باز شده و داخل دهنه قرار میگیرد.