نوشته‌ها

مواد اولیه مصنوعی
مواد اولیه ی مصنوعی با استفاده از موار موجود در طبیعت (سلولز) و تبدیل شیمیایی آن به خمیر قابل ریسیدن در رشته ساز به دست می آید.

منشاء سلولزی :
ویسکوز:الیافی است مصنوعی که از سلولز بازیافته از چوب درختان نظیر سرو و کاج به دست می آید.
مدال: الیاف مصنوعی است که از سلولز استحصال شده از خمیر چوب به دست می آید.
لیوسل: ویسکوز %100 سلولزی است که از مغز چوب اوکالیپتوس یه دست می آید.
استات: استات لیفی است مصنوعی که با استفاده از پلیمر به دست آمده از واکنش یک اسید بر روی سلولزی که به طریق شیمیایی تغییر یافته است، حاصل می شود.
تری استات: برای تهیه تری استات همان واکنش استات را استفاده میکنیم فقط شدید تر وکامل تر.

منشاء گیاهی غیر سلولزی:
کائوچو طبیعی.

منشاء معدنی :
الیاف شیشه: الیاف شیشه نوعی فیلامنت مصنوعی ظریف است که از سال 1930 توسعه یافته است.
نخ های فلزی.

منشاء پروتئینی :
سوژا : یک نوع ماده مصنوعی خیلی جدید است که با استفاده از پروتئین موجود داخل دانه به دست می آید.