نوشته‌ها

ماشینهای بافندگی با سیستم پود گذاری معمولی:

در این ماشین ها پود گذاری توسط ماکویی که در داخل آن ماسوره نخ پود قرار دارد انجام میشود.

این ماشینها به طور کلی شامل ماشینهای بافندگی معمولی و اتوماتیک هستند. ماشینهای بافندگی معمولی بیشتر در بافت پارچه ای سنگین، مانند پشمی و غیره استفاده قرار می گیرد. امروزه اکثر ماشینهای بافندگی با روش پود گذاری معمولی از نوع اتوماتیک هستند.

ماشینهای بافندگی با سیستم پودگذاری غیر معمولی:

این ماشین های بافندگی به گروه های مختلفی تقسیم میشود:

  1. ماشینهای بافندگی که در آنها عمل پودگذاری توسط یک جسم پرتاب شوند انجام می شود. پود گذاری در این ماشینها یا توسط ماکوی گیره ای که فاقد ماسوره است و در دو سر ماکو گیره هایی تعبیه شده و یا توسط جسم پرتاب شونده گیره دار کوچکی که ابتدای نخ پود را می گیرد و به داخل دهنه می کشد انجام می شود.

۲. ماشینهای بافندگی که به طور مثبت پود گذاری می کنند. این ماشینها دارای گیره هایی هستند که توسط تسمه و یا میله به داخل دهنه رفته و نخ پود را وارد می کنند.

  1. ماشینهای بافندگی جت- این نوع ماشینها به وسیله جت آب و یا جت هوا نخ پود را به داخل دهنه وارد می کند.
  2. ماشینهای بافندگی چند فازی- در این ماشینها همزمان چند دهنه به صورت سری و یا موازی تشکیل می شود و چند پود را وارد دهنه می کند.

ماشین های بافندگی با ماکو:

در گذشته ماشینهای بافندگی معمولاً یک پارچه می بافتند و عرض شانه ماشین های بافندگی نسبت به هم سرعت ماشین یعنی دور در دقیقه ماشین و یا تعداد پودهای بافته شده در دقیقه انجام می شد به طور مثال ماشینهای بافندگی برای بافت پارچه هایی است که به  روش پنبه ای ساخته می شدند و در نتیجه پارچه تکمیل شده با عرض ۹۰ یا ۱۰۰ سانتی متر تولید می شد. ماشینهای تکمیل این نوع منسوج، مثلاً ماشین چاپ وغیره نیز دارای عرضهای متناسب با پارچه مربوط بودند.

ماشینهایی که برای بافت پارچه های فاستونی به کار می رفت، دارای عرض ۱۶۰ سانتی متر یا ۱۷۰ سانتی متر بودند که پارچه تکمیل شده با عرض ۱۵۰ یا ۱۵۵ سانتی متر تولید کردند. بدین ترتیب اگر دو ماشین بافت پارچه پنبه ای از نظر تولید با یکدیگر مقایسه می شدند، واضح بود که ماشین با سرعت میل لنگ بیشتر، تولید بیشتری ارائه می داد. این دلیل در مورد پارچه های فاستونی نیز مصداق پیدا می کرد، با به بازار آمدن ماشینهای ماکو که یکی از مزایای آنها امکان بافت چند عرض پارچه در یک ماشین بود مقایسه سرعت ماشینها (منظور سرعت میل لنگ یا محور اصلی و یا دقیق آنهاست) به منظور بررسی میزان تولید آنها نمی توانست صحیح باشد.

از این رو معیار دیگری برای مقایسه این ماشینها در نظر گرفته شد که توان پودگذاری ماشین می باشد.

در ماشینهای بافندگی با ماکو، در ارتباط نزدیک با سرعت ماکو است. به عبارت دیگر اگر در نظر باشد که سرعت ماشین بافندگی افزایش یابد لازم است که سرعت ماکو نیز به طور متناوب افزایش یابد. زیرا در یک دور میل لنگ عملیات مختلفی برای بافت یک پود انجام می شود که این

عملیات طبق دیاگرام زمانی، ماشین، باید در زمانهای معین شروع و خاتمه یابد. عمده ترین این عملیات به ترتیب عبارت است از: تشکیل دهنه، پودگذاری،ؤ دفتین زدن، باز شدن نخ، و پیچیدن پارچه و عملیات مربوط به کنترل و اتوماسیون که دایره زمانی را تشکیل می دهند. اگر حداکثر سرعت ماشینهای با ماکوی فعلی را در ۲۲۰ دور در دقیقه در نظر بگیریم یک دور گردش میل لنگ تقریباً ۲۲۰/۶۰ ثانیه طول می کشد و کلیه عملیات ذکر شده می بایستی در این زمان انجام شود.

 

ماشین های مرسریزه پارچه معمولا به دو دسته تقسیم میشوند:

ماشین مرسریزه زنجیره ای:

در این نوع ماشین،معمولا، پارچه ابتدا از شاسی محتوی سود سوز آور عبور میکند.متعاقبا پارچه ازغلتک هایی که آن را در جهت تار تحت کشش قرار میدهند گذشته و سپس توسط سوزن و یا گیره که آن را در جهت پود میکشند  نگاه داشته میشود. بعد از مرسریزاسیون پارچه از حمام های آب کشی، خنثی سازی و آب کشی نهایی میگذرد. ماشین های مرسریزه زنجیره ای تنظیم و کنترل دقیقی را برای کشش در جهت تار و پود پارچه امکان پذیر میسازد ولی این ماشین به فضای زیادی احتیاج داشته و ممکن است که کناره های پارچه بر اثر کش زیاد صدمه ببیند.

ماشین مرسریزه غلتکی:

در این ماشین، پارچه توسط یک سیستم چند غلتکی تحت کشش قرار میگیرد.غلتکها که سطح آنها با لاستیک پوشیده شده است در دو ردیف قرار دارند. پارچه ابتدا از غلتک پایینی و سپس از غلتک بالایی میگذرد و تحت کشش قرار میگیرد و در همین حالت از حمام های سود سوز آور آبکشی و میگذرد. آبکشی معمولا ابتدا با یک دوش آب گرم شروع شگردیده و بعد با مکش آب از سطح پارچه دنبال میشود  و در انتها ممکن است از یک اسید ظعیف جهت خنثی سازی قلیا استفاده شود. خنثی سازی کامل در صورتی مورد نیاز است که پارچه بعد ار مرسریزاسیون عملیات قلیایی دیگری را در پیش نداشته باشد. ماشین مرسریزه غلتکی را میتوان علاوه بر پارچه های بافته شده برای پارچه های تریکو هم بکار گرفت. ماشین های مرسریزه غلتکی در مقایسه با ماشین مرسریزه زنجیره ای دارای حسن های زیر میباشد:

ظرفیت و سرعت بیشتر

امکان مرسریزه کردن پارچه های عریض

مناسب برای مرسریزاسیون پارچه های کشباف

احتیاج به فضای کمتر و مصرف انرژی کمتر

عدم کنترل کشش در عرض پارچه عیب اصلی ماشین مرسریزه غلتکی میباشد. در صورتی که در ماشین مرسریزه زنجیره ای عرض پارچه کاملا تحت کنترل است.