نوشته‌ها

. از اینرو، مســائل طراحی که در طرحهای لباسهای کارکردی ممکن پوشــاک کارکــردی، لباس ها یا پوشــیدنی هایی هســتند کــه توانایی هــای ما را برای تطبیق بــا محیط پیرامونی یا محافظت در برابر شــرایط سخت و نامناسب محیطی افزایــش یا ارتقا می دهند. هر لبــاس چند کارکرد از جمله محافظت، زیبایی و پوشــیدگی دارد.چه با زبان اســتعاره شــامل پوست دوم و انــدام مصنوعــی چــه با زبان عملکردی شامل لباس های محافظ، لباس کار و لباس مشــاغل باید گفت پوشاک کارکردی به طور مشخص لباس یا پوشیدنی هایی هســتند که توانایی های ما را در برابر شــرایط مختلف و ســخت محیطی، کاری و شــخصی بهبود یا افزایش یا ارتقــا دهند.

مسائل طراحی در پوشاک کارکردی

مسائل طراحی، اغلب بر جنبههای انســاني )یا ارگونومی( یک مســئله طراحی دلالت داشته و بنابر تعریف صورت مسئله و کاربر هدف، میتواند دامنه گستردهاي از عوامل انسانی را دربرگیرنداست بروز و ظهور پیدا کنند، بدین شرح اند:

اندازه و صدک

 راحتی و قابلیت تحرک

 مدیریت رطوبت و دما

 وزن و حجم

 سرعت پوشیدن

زیبایی شناسی و مد

فروش و توزیع انواع منسوجات ترگال و کجراه مناسب برای تولید:

*پارچه البسه کار و صنعتی
*پارچه لباس و روپوش آشپزی و رستورانی
*پارچه روپوش پرستاری
*پارچه لباس فرم مدارسی
*پارچه لباس فرم اداری

نمایندگی فروش منسوجات کارخانجات معتبر کشور:
منسوجات صنایع نساجى فدک، تک، مهنام، عمید، ونوس، الماس، ایدین، نساج بافت، نیک، ارین بافت و درنا

همچنین تهیه انواع کجراه پلی استر پنبه وکتان پنبه 60/40-70/30-80/20و100% پنبه جهت لباس کاربا قیمت کارخانه.

گرماژ های مختلف پارچه ترگال و کجراه : 240 گرم، 290 گرم، 320گرم، 380 گرم ، 420 و ….

اگرشماتولیدکننده محترم قصد شرکت در مناقصات مراکز آموزشی،درمانی،صنعتی… راداریدیا ازاین مرحله عبور کرده اید قبل ازهر اقدامی اطلاعاتی از قیمت وکیفیت محصولات ارائه شده توسط این دفتر فروش کسب نماییدسپس باآسودگی خاطرمشغول به کارشوید.

با ما تماس بگیرید تا توضیحات تکمیلی خدمتتان عرض شود.

اصفهان پارچه

telegram.me/esfahantextile

09136092155