نوشته‌ها

نگهداری از منسوجات
نگداری از منسوجات بسیار حائز اهمیت است زیرا در این مرحله است که ضعف تکنیکی تولید کننده آشکار میشود.
پیشنهاد های عملی
قبل از هر اقدامی باید با توجه به اتیکت، از نوع ترکیبات مواد اولیه و رنگ های مورد استفاده در منسوج اطمینان حاصل شود.
برای شستشو در اتیکت سه حالت مطرح است:
_ شستشو ممنوع است.
_ شستشو با دست توصیه شده.
_ شستشو در ماشین امکان پذیر است.
در مرد آخر توصیه ها شامل مواردی است از قبیل: انتخاب درجه حرارت، شدت عملیات مکانیکی در شستشو و خشک کردن منسوجات.
بسیاری از کالا ها ترکیبات مشابهی دارند اما درجه حرارت شسشتشو و همچنین شرایط خشک کردن آنها متفاوت است.
این تفاوت به موارد زیر بستگی دارد:
_ آسیب پذیر بودن ملحقات و زینت آلات.
_ احتمال رنگ دهی پارچه.
_ مرغوبیت مواد اولیه.