نوشته‌ها

اغلب افراد در انتخاب لباسی متناسب با ظاهر و اندام خود، و همچنین چگونگی «ست» کردن آنها دچار مشكل می شوند.

حال ما در ادامه به اصول کلی انتخاب و هماهنگ کردن لباس ها با یکدیگر می پردازیم.

 1. همواره لباسی را بپوشید که اندازه شما باشد.
 2. اگر اضافه وزن دارید پوشیدن لباس های بزرگ اندام شما را پنهان نمیکند و تنها اندام شما را اغراق آمیز تر میکند.
 3. در مهمانی ها فقط اگر کمر باریکی دارید از کمربند استفاده کنید در غیر این صورت از آن چشم بپوشید.
 4. پارچه های سنگین شما را سنگین وزن تر جلوه میدهد.
 5. پارچه های سبک وزن شما را لاغر تر نشان میدهد.
 6. رنگ های تیره شما را لاغر تر و کوچک تر نشان میدهد.
 7. رنگهای روشن شمارا بزرگتر و حجیم تر نشان میدهد.
 8. لباسهایی که بالا تنه و پایین تنه یک رنگ دارند شمارا لاغر تر نشان میدهند.
 9. لبا سهایی که بالاتنه و پایین تنه رنگ متفاوت دارند شما را بلند قد تر نشان میدهد.
 10. لباس های یقه بلند گردن را کوتاه تر میکنند.
 11. گردنبند کوتاه نیز گردن را کوتاه میکند.
 12. لباس ها با خطوط افقی شما را چاق تر و با خطوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهد.

حال اگر شما دوست داريد كه لاغرتر و بلند قدتر به نظر برسيد نکات زیر را پيشنهاد مي دهيم:

۱لباس های کاملاً اندازه بپوشید؛ لباس های بسیار کوچک و بسیار بزرگ تنها شما را چاق تر نشان می دهند.
۲لباس های یک دست یک رنگ بپوشید؛ ترجیحاً یک رنگ از سر تا نوک پا.
۳از پوشیدن لباس های با طرح برجسته و پارچه های زمخت اجتناب کنید.
۴لباس های تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.
۵شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.
۶از پوشیدن لباس های با نقش و نگار شلوغ اجتناب ورزید.
۷لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.
۸از داشتن ملزومات بیش از حد اجتناب کنید.

 

حال اگر شما دوست داريد كمي کوتاه تر و هيكلي تر به نظر برسيد نکات زیر را پيشنهاد مي دهيم:

۱لباس های با رنگ متفاوت بپوشید.
۲رنگ های روشن و پر رنگ بپوشید.
۳لباس های چند لایه به تن کنید.
۴کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.
۵شلوار تمام قد ( و نه کوتاه) به پا کنید.
۶از پوشیدن لباس های سرتاسر یک رنگ بپرهیزید.
۷لباس با طرح راه راه عمودی نپوشید.


چند پيشنهاد براي «سِت كردن » لباس ها

۱رنگ جوراب باید همرنگ شلوار یا تیره تر از آن باشد.
۲رنگ کمربند باید با رنگ کفش یکسان باشد.
۳کت و شلوار خاکستری و سرمه ای با کفش مشکی، و کت و شلوار قهوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای «ست» است.

آیـا ظاھـر آنقدرھا که ميگویند در حيطه شغلی، رمانتيک و تاثير گذاشتن بر روی دیگران، مؤثر است؟

مطمئناً!!!

 از نظر علمی ثابت شده افرادیکه شناختی از شما ندارند، از روی ظاھـر شــما در عـرض ٣٠ ثانيه در مورد شخصيتتان نتـيجه گيری می کنند. این ارزشيابی در مدت زمان بسيار کوتاھی به صورت ناخواسته در ذھن شکل می گيرد. از آنجایی که ٨٠ %از چيزی که دیگران در مورد ما می بينند به طرز لباش پوشيدنمان بر می گردد، در این مقاله در مورد این مطلب توضيح داده خواھد شد:

1)ھيچ گاه با پيراھن آستين کوتاه، از کراوات استفاده نکنيد. پيراھن ھای آستين کوتاه، لباس ھای درجه دو محسوب می شوند. اگر یونيفورم رسمی شغلی شما به این شکل باشد، و یا مدیر یک رستوان باشيد، پوشيدن این لباس اشکالی ندارد اما اگر می خواھيد یک تصویر حرفه ای از خود به جای بگذارید، بهتر است از پوشيدن پيراھن آستين کوتاه خودداری کنيد.

 ٢ (یکی از مهمترین اجزاء اساسی پوشش یک مرد را کفش ھایش تشکيل می دھند. کفش ھایتان باید تميز باشند، برق بزنند، ظاھر آراسته ای داشته باشند و مناسب مکانی که در آن ھستيد باشند. اگر کت شلوار می پوشيد حتماً باید کفش ھای مردانه بندی به پا کنيد. یک کفش را برای چند روز پشت سر ھم نپوشيد و زمانيکه از آنھا استفاده نمی کنيد، قالبشان را درون آنھا قرار دھيد.

 ٣ (در مورد شلوار باید گفت که آنقدر باید بلند باشد که جوراب ھایتان را بپوشاند و جوراب ھایتان ھم باید آنقدر بلند باشند که وقتی پاھایتان را روی ھم می اندازید، ساق پا مشخص نشود. شلوار، اگر یک تای کوچک روی پا بخورد به اندازه کافی بلند است. سر آستين و پاچه ھای شلوار نيز باید مرتب و منظم باشند. پاچه ھای مرتب ھنگام نشستن شما را در وضعيت بهتری قرار می دھند و سر آستين ھای مناسب سنگينی و وقار شما را افزایش می دھند.

 ۴ (ھيچ گاه ھم از کمربند دور کمری و کمربندھای پيش سينه دار با ھم استفاده نکنيد. این کار شما را قدری نامطمئن جلوه می دھد.

 ۵ (جوراب باید با شلوار ھمخوانی داشته باشد.

 ۶ (کمربند باید با کفش ھمخوانی داشته باشد.

 ٧ (کراوات باید تا خط کمربند پایين بياید. این امر اختياری نيست و ھيچ بحثی در مورد آن پذیرفته نمی شود. اگر کراوات از اندازه طبيعی خود کوتاھتر باشد، شما را یک فرد ناآگاه جلوه می دھد.

 ٨ (گره کراوات زمانی خوب به نظر می رسد که بعد از گره، یک “فرو رفتگی” محسوس در آن ایجاد شود. گيره کراوات و سایر آویزھای زینتی که به کراوات متصل می شوند، دمده شده اند.

 ٩ (پوشيدن جليقه نشانگر قدرت بيشتر است. باید توجه داشته باشيد که آخرین دکمه کت یا جليقه لزوماً نباید بسته شود. این امر از زمان ادوارد ھفتم مد شد. او وزنش افزایش پيدا کرد، نمی توانست دکمه ھایش را ببندد و بنابراین این کار را مد کرد.

 ١٠ (آستين کت ھا رسمی و اسپورت باید طوری طراحی شده باشد که در حدود ١/۴ تا ١/٢ سانت از سر آستين پيراھنی که در زیر آن پوشيده می شود را نشان بدھند.