نوشته‌ها


ضایعات آشکارا و قابل لمس: این نوع ضایعات شاید به طور کامل قابل بازیافت نباشند ولی اغلب میتوان آنها را وزن و تفکیک کرد.
ضایعات غیر لمس: نمیتوان آنهارا وزن کرد و تنها از طریق مقایسه مقدار آنها مشخص میشود.
ضایعات بافندگی و تریکو بافی:
ضایعاتی که به دلایل زیر ایجاد میشود:
ته بوبین های مصرف نشده
پرز
پارچه تاری پودی یا تریکویی که هنگام تنظیم ماشین ضایعات میشود.
پارچه ای که برای کنترل کیفیت و یا آزمایش برداشت میشود.
ضایعات برش:
مقدار این ضایعات به مدل های برش و نحوه تغذیه پارچه بستگی دارد.در تریکو های کیسه ای که در آن طول تریکو با اندازه کالا متناسب است، ضایعات چیدمان حدود ۸ تا ۱۰درصد است.
ضایعات دوخت و دوز:
در این قسمت هنگام نصب قطعات مانند نصب یقه، آستین، تور و …مقدار ضایعات به تکه های بریده و جدا شده بستگی دارد.به طور خلاصه:
بین وزن نخ دریافت شده و وزن پارچه تکمیل شده، متوسط ۶ درد ضایعات معمول است.
بین وزن پارچه وارد شده و خارج شده از برش ۱۵ تا ۳۵ درصد ضایعات میتواند تولید شود.

09136092155
Esfahantextile.ir