نوشته‌ها

شستشوی روپوش سفید:
براي شستشوي روپوش سفيد حتماً بايد از آب سرد استفاده شود
ماشين لباسشويي حتماً تا سطح پايين شيشه آبگيري شود
براي تعداد 60 روپوش يك قوطي پودر مصرف شود.(تعداد 5 ليوان)
مقدار آب ژاول (كلرواش) براي 60 عدد روپوش حدود يك ليتر مي باشد كه نبايد مستقيماً روي البسه ريخته شود و بهتر است هنگام استفاده، قبلاً ماشين لباسشويي آبگيري شده باشد
هر 3 مرتبه يكبار براي شستشوي روپوش سفيد به ميزان 2 ليوان پودر سفيدكننده + 2 ليوان پودر بليچ (پودر خون بر) با هم مخلوط شود كه روپوش براق و سفيد گردد.
شستشوی ملحفه ها:
برای شستشوی ملحفه باید از آب گرم استفاده شود.
به ازاي هر50 ملحفه يك ليوان پودر و يک ليتر آب ژاول و به مدت 30دقيقه كافي مي باشد.
شستشوی لباس بیمار:
برای شستشوی لباس بیمار باید از آب گرم استفاده کرد.
به ازای هر 30 عدد لباس حدود 2 تا 3 لیوان پودر+ یک لیتر آب ژاول کافی میباشد. حتمت باید آب ژاول با آب مخلوط شود وسپس به ماشين اضافه گردد.
نکته: براي گندزدايي البسه رنگي از هايژن با نسبت رقيق سازي (1 به 100) استفاده مي گردد.
شستشوی رو تختی:
براي شستشوي روتختي بايد از آب ولرم استفاده گردد..
به ازاي هر 3 عدد روتختي 2 ليوان پودر + 2 ليوان سفيدكننده + 2 ليوان پودر بليچ استفاده مي شود.
.بايد توجه داشت كه در شستشوي روتختي هرگز از آب ژاول استفاده نشود
شستشوي البسه چرب آشپزخانه:
براي شستشوي البسه چرب آشپزخانه بايد از آب ولرم استفاده گردد
براي شستشوي البسه چرب آشپزخانه علاوه بر پودر لباسشويي از مايع صابون جهت زدودن چربي استفاده كرد

مهم: براي شستشوي كليه البسه بيمارستاني درجه حرارت ْ71 ≥و مدت زمان 25 ≥دقيقه توصيه مي گردد