احمد جمالی دارای مدرک فوق لیسانس نساجی و رنگ از دانشگاه امیرکبیر در سال 1348 است و دوره کارشناسی مدیریت صنعتی راهم گذرانده است.ایشان بیش از 20 سال در دانشگاه یزد و بیش از چهل سال در صنعت نساجی سابقه کار دارد. پس از ورود به دانشگاه مسؤولیت هایی همچون مسؤول گروه نساجی دانشکده یزد ، معاون اداری و مالی دانشگاه ، مسؤول ارتباط با صنعت در دانشگاه ، مدیریت عمرانی دانشگاه و عضو هیأت علمی را اداشته است. احمد جمالی که به تازگی به افتخار بازنشستگی نائل شده است هنوز با دانشگاه در زمینه تدریس علوم الیاف و ریسندگی الیاف بلند و تکنولوژی نساجی ارتباط دارد. وی تا کنون مدیر عامل شرکت های نقشین یزد ، ماهباف ، مدیر داخلی کارخانه سلک باف و سعادت نساجان یزد بوده است و هم اکنون عضو هیأت مدیره نقشین است .