آشنایی با ساختارهای پارچه، بافت حلقوی

 

پارچه حلقوی از در هم رفتن یک یا چند دسته نخ شکل میگیردد، پارچه های حلقوی ساختار های منسوجی بوده که از واحد های ساختمانی تحت عنوان حلقه ها تشکیل شده اند .

کوچکترین واحد تکرار شونده پارچه های حلقوی ، حلقه نامیده می شود.حلقه های قرار گرفته در افقی پارچه حلقوی رج و حلقه های قرار گرفته در جهت عمودی ردیف نامیده می شود.تراکم حلقه  در پارچه های حلقوی تعداد حلقه ها در واحد سطح میباشد.طول حلقه طول نخ در یک حلقه بافته شده بوده که نقش مهمی در تعیین خواص پارچه های حلقوی پودی دارد. ضریب پوشش مقداری از سطح پارچه حلقوی را نشان می دهد که توسط نخ پوشش داده شده است.

دانسیته سطحی پارچه مقدار وزن بر واحد سطح پارچه است.

دونوع پارچه با ساختمان حلقوی وجود دارد :

 حلقوی پودی

حلقوی تاری

در ساختمان حلقوی پودی ، حلقه های نخ در عرض پارچه تشکیل می شوند ولی در ساختمان حلقوی تاری ، حلقه ها در طول پارچه ها شکل می گیرد .

برای تغییر شکل نخ ها به حلقه ، از سوزن های ویژه ایی استفاده می شود.

فاکتور های موثر بر ویژگی های منسوجات حلقوی خصوصیات نخ ، تعداد حلقه ها در طول و عرض پارچه ، فاصله بین سوزن ها در ماشین و شکل حلقه هاست.

ویژگی پارچه های حلقوی پودی این است که حلقه های مجاور یک رج تنها از یک نخ تشکیل می شوند.

پارچه های حلقوی پودی به دو شکل گردبافت و تخت توسط ماشین های حلقوی گردبافت و تخت تولید می شوند.

در فناوری حلقوی تاری در ساختار پارچه از یک نخ مجزا تحت عنوان تار تشکیل شده که عمدتا در جهت طولی پارچه قرار می گیرد. مهمترین ویژگی پارچه های حلقوی تاری این است که حلقه های مجاور یک رج تنها از یک سرنخ تولید نشده اند. برای تولید ساختار پارچه های حلقوی تاری هر سوزن در راستای عرض پارچه باید نخ را از راهنمای مجزایی دریافت نماید.راهنما وظیفه جابجایی نخ در اطراف سوزن و پیچیدن آن به دور سوزن ها در طول فرآیند بافندگی دارد.ظاهر ساختار حلقه در پارچه های حلقوی تاری و پودی شبیه به هم میباشد.

ساختار حلقوی تاری در راستای رج بسیار انعطاف پذیر بوده و با توجه به ساختمانش می تواند الاستیک یا غیر الاستیک باشد.خواص مکانیکی این پارچه ها در موارد بسیاری شبیه به ساختار های تاری پودی معادل می باشد.بهترین توصیف پارچه های حلقوی تاری این است که ترکیبی از مزیت های فنی ، تولیدی و تجاری پارچه های تاری پودی و حلقوی پودی استفاده می نمایند.علی رغم اینکه فناوری حلقوی پودی اغلب با تولید پوشاک سر و کار داشته ، ولی فناوری حلقوی تاری اساسا برای تولید ساختارهای مورد استفاده در کاربردهای فنی بکار برده می شوند. از جمله ساختار های که مورد توجه ویژه کاربردهای فنی بوده می توان به ساختار های با نخ پود الحاقی تحت عنوان پارچه های حلقوی تاری با نخ پود اضافی و نیز حلقوی پودی با نخ پود اضافی چند شانه اشاره نمود.

پارچه های حلقوی تاری که نخ های تحمل کننده بار مستقیم در چهار جهت (تار،پود و دو جهت  مورب) در ساختار آن قرار گرفته تحت عنوان ساختار حلقوی تاری چند محوری یا ساختار آرایش یافته وابسته به جهت شناخته می شود.یک دسته عملیات ماشین بدین صورت بوده که صفحاتی از نخ های تقویت کننده تشکیل شده و سپس از ناحیه  بافندگی عبور نموده و در ساختار پارچه به یکدیگر متصل می گردند.استفاده از این ساختار برای تقویت کامپوزیت هایی که باید برابر نیروی وارد شده در همه جهات مقاوم باشند مناسب است.