پس از خیر مقدم و توضیحات مقدماتی آقایان مهندس شهلایی رییس هیئت مدیره ومهندس نیلفروش زاده  دبیرکل انجمن وطبق دستور جلسه پس از بحث وتبادل نظر آقای مهندس عباس سر شار زاده به سمت رییس کمیته و جناب آقای سمائیان به سمت دبیر کمیته مذکور اتخاب شدند پس از بحث و تبادل نظر بسیار درخصوص مسایل و مشکلات ارزی و همچنین اثرات منفی تاثیر تحریم ها در تامین مواد اولیه واحدهای رنگرزی چاپ وتکمیل در خصوص مشکلات واحدها در تامین رنگ مواد افزودنی آب اکسیژنه و… در سالهای اخیر تبادل نظر شد.

 

همچنین در خصوص مشکلات واحدها در تامین شابلون ومحدودیت ایجاد شده از وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص واردات  این محصول بحث وتبادل نظر شد. موضوع مشکلات مالیاتی ایجاد شده برای واحدهای تولیدی و همچنین مشکلات ارزی ناشی از پیمان سپاریهای ارزی  و بورو کراسیهای زائد دولتی در فرایند واردات از جمله مهمترین مباحث مطرح در این نشست بود.

 

همچنین حاضرین پیشنهاد دادند که انجمن صنایع نساجی ایران پیگیر موضوع وثائق بانکی برای اخذ تسهیلات واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی واحدها باشد و  همچنین موضوع لغو هرگونه انحصار در این صنعت اعم از واردات و صادرات و تامین مواداولیه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری نماید.