موارد مصرف متقال های تولیدی

مورد مصرفعرض استاندارد
دستمال گردگیریعرض های 160
ساک دستیعرض های 160
کیسه برنجیعرض های 160
اپیلاسیونعرض های 160
کفنعرض های 160
آستر تشکعرض های 160
آستر مبلعرض های 160
دستکشعرض های 160
گیوهعرض های 160
آستر پرده ایعرض های 160