. از اینرو، مســائل طراحی که در طرحهای لباسهای کارکردی ممکن پوشــاک کارکــردی، لباس ها یا پوشــیدنی هایی هســتند کــه توانایی هــای ما را برای تطبیق بــا محیط پیرامونی یا محافظت در برابر شــرایط سخت و نامناسب محیطی افزایــش یا ارتقا می دهند. هر لبــاس چند کارکرد از جمله محافظت، زیبایی و پوشــیدگی دارد.چه با زبان اســتعاره شــامل پوست دوم و انــدام مصنوعــی چــه با زبان عملکردی شامل لباس های محافظ، لباس کار و لباس مشــاغل باید گفت پوشاک کارکردی به طور مشخص لباس یا پوشیدنی هایی هســتند که توانایی های ما را در برابر شــرایط مختلف و ســخت محیطی، کاری و شــخصی بهبود یا افزایش یا ارتقــا دهند.

مسائل طراحی در پوشاک کارکردی

مسائل طراحی، اغلب بر جنبههای انســاني )یا ارگونومی( یک مســئله طراحی دلالت داشته و بنابر تعریف صورت مسئله و کاربر هدف، میتواند دامنه گستردهاي از عوامل انسانی را دربرگیرنداست بروز و ظهور پیدا کنند، بدین شرح اند:

اندازه و صدک

 راحتی و قابلیت تحرک

 مدیریت رطوبت و دما

 وزن و حجم

 سرعت پوشیدن

زیبایی شناسی و مد