پارچه متقال
عرض ١٠٥ با گرماژ ٢٠٥ 📏
عرض ٨٥ با گرماژ ١٥٠📏
مناسب براي كيسه برنج و …

٠٩١٣٦٠٩٢١٥٥