متقال تمام پنبه

عرض 160
وزن در یک متر طول 205 گرم