عرض متقال های تولیدی

متقال های تولیدی نساجی اصفهان در انواع عرض های 90 تا 300 تولید و عرضه به بازار هدف میشوند