طبقه بندی رنگینه ها:
انواع رنگینه ها به دو گروه عمده طبیعی و سنتتیک(شیمیایی)تقسیم میشوند.
ده ها رنگینه طبیعی و چندین هزار رنگینه سنتتیک برای تولیدات صنعتی وجود دارد.
رنگینه ها به دو دسته قابل حل و غیر قابل حل در آب تقسیم میشوند.
1)رنگینه های قابل حل در آب
_ رنگینه های اسیدی:
رنگرزی با این رنگینه ها در محیط اسیدی انجام میشود.رنگینه های اسیدی برای رنگرزی الیاف حیوانی (پشم و ابریشم) و الیاف شیمیایی (پلی آمید) استفاده میشوند.
_ رنگینه های مستقیم:
این رنگینه ها تنها به طور فیزیکی ونه شیمیایی جذب الیاف میشوند.
در رنگرزی الیاف سلولزی مانند پنبه، کتان و الیاف حیوانی مانند پشم و ابریشم مورد استفاده قرار میگیرند.
_ رنگینه های فلز دار یا کرومی:
این رنگینه ها از داندانه استفاده میکنند.
داندانه ترکیبی است شیمیایی که بین لیف و رنگ اتصال ایجاد میکند.
داندانه بر پایه نمک های فلزی است.این نوع رنگ در رنگرزی پشم و ابریشم مورد استفاده قرار میگیرد.
_ رنگینه های بازیک یا کاتیونیک:
این رنگینه ها از قلیا به دست می آیند.
این رنگینه ها مستقیما، پشم و ابریشم و الیاف اکریلیک را رنگ میکنند.
_ رنگینه های راکتیو:
این رنگینه ها به دلیل ایجاد پیوند های شیمیایی با الیاف اینگونه نامیده میشوند.
دامنه شید رنگ بسیار وسیع است و در برابر مواد شیمیایی به جز کلر ثبات بسیارخوبی دارند.
اغلب در رنکرزی مواد اولیه ی سلولزی مثل پنبه و کتان مورد استفاده قرار میگیرد.
_ رنگینه های خمی:
در محیط احیا حل میشوند که خم نامیده میشوند.
در رنگرزی مواد اولیه سلولزی کاربرد دارند و ثبات رنگ در مقابل مواد شیمیایی، حتی کلر بسیار خوب است.
2)رنگینه های غیرقابل حل در آب
_ رنگینه های دیسپرس:
در آب حل نمیشوند ولی به کمک مواد مخصوص (دیسپرس کننده) در آب به صورت دیسپرس یا معلق ظاهر میشوند.
این رنگینه ها در رنگرزی الیاف سنتتیک، استات و تری استات مورد استفاده قرار میگیرند.
_ رنگدانه های پیگمنتی:
عناصر بسیار کوچک رنگی غیر قابل حل در آب هستند که با رزین یا بیندر مخلوط شده و بر روی لیف قرار داده میشوند از آنها برای الیاف مصنوعی و سنتتیک استفاده میشود.رنگ های به دست آمده در برابر سایش بسیار حساس هستند.