الیاف نساجی از لحاظ میکروسکوپی و مولکولی دارای ساختمان ویژه ای هستند، که این ساختمان سبب بروز رفتاره ای از الیاف میشود که قابلیت تولید لیف و استفاده در منسوجات و مواد نساجی را دارند. ساختمان داخلی الیاف تقریبا مشابه هم و با تغییر و اصلاح این ساختمان ها میتوان خواص الیاف را نیز تغییر داد و اصلاح کرد.

ساختمان مولکولی الیاف نساجی:

مولکول های تشکیل دهنده الیاف نساجی به صورت مولکول های بسیار بزرگ یا به اصطلاح ماکرومولکول میباشد که پلیمر نامیده میشوند.

این مولکول های بزرگ از مولکول های کوچک تر به نام منومر نشکیل شده اند. در واقع منومر ها واحد های تشکیل دهنده ماکروملکول های پلیمر هستند.

مثل مولکول سلولز که ماده اولیه الیاف پنبه و ویسکوز ریون میباشد و در واقع یک پلیمر طبیعی است. از کنار هم قرار گرفتن مولکول های پلیمر رشته های ضخیم تری به نام فیبریل تشکیل میشوند که مولکول های پلیمر تشکیل دهنده هر فیبریل در طول با یکدیگر پیوند های عرضی دارند. وقتی این رشته های فیبریل در کنار هم قرار میگیرند ساختمان بزرگتری به نام لیف تشکیل میشود.

شکل قرار گرفتن ملکول های پلیمر در داخل لیف:

مولکول های پلیمر که در داخل فیبریل قرار دارند تقریبا له موازات یکدیگر قرار میگیرند.

و چنان که اشاره  شده است این ملکول ها با یکدیگر پیوند های به نام پیوند جانبی و یا پیوند عرضی برقرار میکنند که ساختمال فیبریل را تشکیل میدهند.