حلقه بافت ،واحد اصلی ساحتمان بافت حلقوی (شکل زیر). هنگامی که کشش بافت متناسب و پارچه حالت تعادل داشته باشد حلقه ای که سرسوزن بطور عمودی قرار می گیرد شامل سر (a)  و دو بازو (b) است. در انتهای دو بازو ، پایه حلقه قرار دارد که در گیر با سرحلقه قبلی (رج قبلی بافته شده) می باشد. در بافندگی حلقوی تاری پایه حلقه ممکن است بصورت بسته یا باز قرار گیرد . در حلقوی پودی پایه حلقه معمولا باز است زیرا نخ بطور ممتد در یک جهت بروی قلاب سوزن ها عبور می کند و حرکت برگشت در پشت سوزن ندارد.حلقه بسته بروی ماشین های خاص پودی که سوزن فنری دارند با انجام انتقال حلقه و پیج دادن به حلقه از یک سوزن به سوزن دیگر صورت می گیرد.

پایه حلقه (حلقه مجازی)

در شکل زیر پایه حلقه Foot نشان داده شده است.پایه حلقه قسمتی از نخ می باشد که به منظور اتصال یک حلقه به حلقه بعدی در هنگام تشکیل حلقه بافت توسط سوزن بوجود می آید. بروی ماشین های یک سیلندر گردباف این قسمت توسط سینکر شکل می گیرد.تعیید دقیق حدود قسمت پایه حلقه و سرحلقه Head  در یک طول حلقه تقریبا غیر ممکن است.

حلقه بافت تاری

اصطلاح حلقه در تاری بنام لپ Lap خوانده می شود، زیرا راهنما، نخ تار را به دور سوزن به فرم حلقه می پیچد و ممکن است بصورت بسته یا باز انجام گیرد.در بعضی ماشین های تاری مثل نوار بافی ، صفحه سوزن هابه طور افقی قرار گرفته است و سر سوزن نوار بافی و یا فنری به سمت بالا است، در نتیجه برای تشکیل حلقه ، راهنما حرکت نوسانی به طرف بالا و حرکت افقی بروی جلوی سوزن انجام می دهد تا حلقه رو تشکیل گردد.مشابه این عمل را راهنما در پشت سوزن انجام می دهد تا موقعیت شروع برای حلقه بعدی بوجود بیاید و این حرکت را بنام حلقه پشت می نامند.در یک دوره بافندگی همواره حلقه رو زودتر از حلقه پشت تشکیل می شود.

معمولا حرکت افقی راهنمای نخ تار بر روی قلاب سوزن (در جلوی سوزن) را حلقه رو می گویند که باعث بوجود آمدن سرحلقه می شود.این حرکت نوسانی راهنما در کنار سوزن و انجام حلقه رو و برگشت راهنما باعث به وجود آوردن دو بازوی حلقه می شود که شبیه به حلقه بافت در بافندگی پودی است.در بعضی موارد ، حلقه رو بروی دو سوزن انجام میگیرد. در این صورت تنش زیادی بر روی نخ تار و ابزارهای بافت وارد می شود، زیرا سوزن ها بطور همزمان حلقه قبلی را آزاد می کنند .روی ماشین هایی که دو سری سوزن دارند حلقه های جلو معمولا دارای ظاهر و خصوصیات فیزیکی ضعیفی هستند زیرا دومین حلقه رو به دلیل حلقه های پشت شکل متفاوتی نسبت به اولین حلقه جلو دارد.در تشکیل اولین حلقه رو ، حلقه پشت در راستای همان رج عبور کرده تا به حلقه جلو بعدی برسد که مشابه حلقه سینکر ( نخ اتصال بین دو حلقه )است در حالیکه تشکیل دومین حلقه رو حلقه پشت در وضعیت عادی به رج بعدی و به سمت بالا کشیده می شود.

حلقه پشت

حرکت حلقه پشت در جهت عرضی و در پشت قلاب سوزن هاست. در ماشین های تاری که مجهز به یک سری سوزن می باشند، این حرکت در جلوی ماشین و در ماشین هایی که دو سری سوزن دارند، در بین آنها انجام می گیرد و نخ از یک حلقه جلو به حلقه جلو بعدی کشیده می شود.

این کشیدگی می تواند تا فاصله ای بیش از ۱۴ سوزن انجام شود و این امر بستگی به طراحی ماشین و ساختمان بافت دارد.این عمل باعث کاهش راندمان و سرعت ماشین می شود.وجود حلقه پشت همانند حلقه جلو ضروری است زیرا موجب اتصال حلقه های ردیف ها با یکدیگر می شود ، و ممکن است با راهنمای نخ متفاوت نسبت به حلقه جلو بوجود آید.

حلقه بسته

یک حلقه بسته Closed Loopزمانی به وجود می آید که حلقه پشت در جهت مخالف حلقه جلو قرار گیرد، بنابراین نخ را در دوجهت به دور سوزن می پیچد.

حلقه باز

یک حلقه باز Open Loop هنگامی تشکیل می شود که جهت حلقه پشت و حلقه رو یکسان باشد.در دو بافت که یکی با حلقه باز و دیگری با حلقه بسته و نخ مشابه باشند ، بافت حلقه بسته ، سنگین تر ، فشردگی بیشتر ، مات و یا تیره تر و قابلیت کشش کمتر نسبت به بافت حلقه باز دارد.

حلقه های بافته شده Stitch

حلقه بافته شده معمولا به سه حلقه یا بیشتر که تشکیل شده اند و از داخل یکدیگر عبور کرده اند اطلاق می شود.در شکل زیر حلقه وسط از میان سر حلقه پایینی و حلقه بعدی از میان سر حلقه وسط به سمت بیرون و بالا کشیده می شود.

یک تکرار از حلقه های یک ساختمان بافت ، حداقل تکراری از حلقه هایی است که در جهت طول و عرض باهم در گیر هستند.هرگاه یک حلقه جدید از داخل حلقه قبلی عبور کند دو بازوی حلقه بر روی سر حلقه قبلی تکیه دارد.اصطلاح   Stitch برای طول حلقه هم بکار برده می شود. طول حلقه در تئوری به معنای طولی از نخ است که برای تشکیل یک حلقه کامل متشکل از کلیه قسمت های حلقه ( سر ، بازو ، اتصال یک حلقه به دو حلقه مجاور چپ و راست) بکار رفته باشد. معمولا بزرگتر بودن طول حلقه ، باعث ایجاد کشش بیشتر ، سبکتر شدن پارچه و مقاومت کمتر در برابر پارگی خواهد شد.

نقاط تماس حلقه ها با یکدیگر

کلیه حلقه ها (پودی) و حلقه رو (تاری) دارای چهار نقطه تماس هستند در شکل زیر قسمت ۱و۲ با سرحلقه در منطقه ای که حلقه جدید از داخل حلقه قبلی کشیده شده و قسمت ۳و۴ در حلقه زیرین نشان داده شده است .

قسمت ۱و۲ معمولا با ۳و۴ یکسان است . امکان کشیده شدن حلقه جدید از داخل حلقه قبلی به گونه ای که هر دو بازو بطور یک در میان از زیر و روی حلقه قبلی عبور کنند، وجود ندارد.یک حلقه بافت جدید فقط با عبور از داخل حلقه قبلی تشکیل می شود.یک روی حلقه بنام حلقه فنی رو و پشت آن، حلقه فنی پشت نامیده می شود.

حلقه فنی رو

زمانیکه حلقه بافت جدید از میان و از روی سر حلقه قبلی عبور می کند به طوری که سر حلقه قبلی توسط دو بازوی حلقه جدید تا اندازه ای پوشانده شود ، بنام حلقه فنی رو نامیده می شود.در روی فنی پارچه این حلقه ها به شکل V نمایان است.

حلقه فنی پشت

سمت دیگر حلقه رو را به اسم حلقه پشت می نامند. نخ های اتصال بین حلقه ها ، در پودی و تاری بروی حلقه پشت نمایانتر هستند. حلقه فنی پشت در پارچه به حالت نیم دایره دیده می شود.