رنگرزی پارچه
پارچه های خروجی از از دستگاه بافندگی و تریکو بافی به ندرت مستقیما مورد استفاده هستند.
بنابراین قبل از برش با انجام عملیات رنگرزی و تکمیل، ظاهر و خواص مورد نظر در پارچه به وجود می آید.
در قسمت رنگرزی سه نوع عملیات به شرح زیر انجام میشود :
_عملیات مقدماتی قبل از رنگرزی:
هدف از این عملیات، آماده سازی پارچه قبل از رنگرزی است.
که در ادامه مطالب سایت بیشتر راجب این عملیات گفته میشود.
_رنگرزی:
در پروسه رنگرزی به مراحل زیر نیاز است
آماده سازی رنگینه
رنگرزی
تثبیت
شستشو و خشک کن
در ادامه مطالب سایت توضیحات کامل راجب تمامی مراحل داده میشود.
_ عملیات تکمیلی:
برای این کهبعد از رنگرزی و قبل از برش پارچه ظاهر اراسته ای پیدا کند عملیات تکمیل را با استفاده از دستگاه های زیر انجام میدهیم
کالندر: برای پارچه و تریکو عرض باز
کامپکت : برای تریکو لوله ای
استنتر: برای پارچه و تریکو عرض باز
دو نوع تکمیل داریم:
تکمیل مکانیکی
تکمیل شیمیایی
ادامه مطالب سایت رو مطالعه کنید برای توضیحات بیشتر درباره رنگرزی و مراحل آن.