خطوط در طراحی پارچه
شاید برایتان جالب باشد که بدانید خطوط نیز دارای شخصیت و روانشناسی هستند .
در بحث روانشناسی ، خطوط نیز بیان کننده مفاهیمی برای بیننده آن ها هستند . به ویژه در بحث طراحی لباس خطوط با توجه به مفاهیمی که در بر دارند میتوانند تشدید کننده و یا برطرف کننده عیوب و ایرادات اندامی افراد باشند . در واقع این خطوط هستند که شما را تحت نام لباس احاطه کرده اند و باعث می شوند زیبا و جذاب و یا برعکس آن به نظر برسید. بنابراین یکی از اساسی ترین اصول در طراحی لباس شناخت خطوط و تاثیر آن ها بر اندام است . هرآنچه که در بحث طراحی لباس به عنوان خط شناخته می شود در اجرای لباس تبدیل به انواع برش ها ، نقش های پارچه و بافت پارچه ، خرج کارها و اکسسوری ها می شود.
فاصله بین خطوط ، تعداد آن ها ، رنگ ، تیرگی و روشنی ، کوتاهی و بلندی ، ضخامت و باریکی ، و حتی شیب و انحنای آن ها نیز در تاثیرات گوناگون خطوط اهمیت به سزایی دارند . بنابراین میتوان با تغییر در ظاهر اصلی یک خط تاثیر آن را نیز تغییر داد و مفهوم جدیدی از آن ایجاد کرد که با شناخت ویژگیها و تأثیر بصری و روانی و بکارگیری صحیح آنها میتوان لباس و اندام را برازنده تر نمایان کرد. بدین ترتیب اگر خطی برای اندامی خاص نامناسب خوانده می شود با بهره گیری از خصوصیات ذکر شده در آن می توان تاثیری متفاوت نیز از آن دریافت کرد. برای مثال هرچه خطوط نازک تر باشند شکنندگی و ظراقت بیشتری را القا می کنند .

اما صفات اصلی هر یک از خطوط بدین شرح می باشند :
در خطوط افقی و عمودی چشم بدون توقف در امتداد خط حرکت کرده و بدون توجه به اندازه واقعی سطح مورد نظر را بلند تر یا پهن تر نشان خواهد داد .
خط افقی خطی آرام ، بی هیجان ، غیرفعال و وسیع است و چنانچه در یک لباس بکاربرده شود آرامش ولطافت خاصی میآفریند. بدین سبب این خطوط درلباس های بچه گانه و راحتی بیشترین استفاده را دارد. این خط اندام را پهن و کوتاه به نظر میرساند .
خطوط عمودی قوی و سخت هستند و معنی ثبات را می رسانند به خصوص وقتی که ضخیم باشند . خط عمودی خطی فعال، ایستا و بادوام است . این خط به دلیل ویژگیهایش درلباس های رسمی و برخی از لباس های کار استفاده می شود. خطوط عمودی اندام را بلند و باریک نشان میدهند .

خطوط مورب خطوطی مهیج و بی ثبات هستند و به معنای جنبش و حرکت میباشند . این خط درلباس نسبت به خط افقی و عمودی جلب توجه بیشتری می کند و به نوعی خصوصیات هردو خط افقی و عمودی را هم زمان دارد. درجه شیب یک خط مورب موجب می شود تا به خط عمودی یا افقی نزدیک شود و ویژگیهای روانی آن خط را به خود بگیرد. این خط درلباس های شب بیشترین کاربرد را دارد و اندام را باریک و بلند می کند .

خطوط شکسته مهیج ، عصبی و درعین حال نافذاند و تا اندازه ای خصوصیات خط مورب را دارا هستند . خط شکسته از پیوست خطوط مایل به شکل Vحاصل می شود که برای جلب توجه به نقطه ای خاص از لباس استفاده می شود .تکرار خطوط شکسته در لباس چشم را خسته میکند و حتی آزار دهنده می شود بنابراین بهتر است در نقاطی خاص که مناسب و به جا است مورد استفاده قرارگیرد مثل یقه ، خط ناحیه کمر و باسن .خطوط شکسته اندام را باریک و بلند نشان میدهند.

خط منحنی خطی بدون خطر و موزون است . این خط باعث می شود تا چشمها به سمت فضای داخلی و مرکزی دایره ای که خط منحنی قسمتی از آن است حرکت کند. هرچه انحنای خط ، کمتر باشد ملایم و آرامتر به نظر می رسد ولی این خط با انحنای زیاد ، بی قرار و ناآرام جلوه می کنند. خط منحنی در لباس ها ی بچه گانه و لباس شب بیشتر بکاربرده می شود. خطوط منحنی موجب می شود تا اندام درشت و چاق به نظر آیند.