خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پارچه

 

خصوصیات فیزیکی :

مقاومت کششی : در یک راستای خاص کشیده شود.

  مقاومت برشی : کشش در راستای اریب پارچه و در دوجهت می باشد .

مقاوت خمشی : کشش در راستای اریب و فقط از یک جهت.

  مقاوت پیچشی

  نفوذ پذیری آب

  نفوذ پذیری هوا

  ثبات سایشی

  چروک پذیری پارچه

آویزش پارچه

ثبات ابعادی

جا یا کاسه انداختن

 

 

خصوصیات شیمیایی :

ثبات نوری

ثبات شستشو

ثبات رنگپذیری

 

09136092155

Esfahantextile.ir