جنس تار و پود متقال های تولیدی نساجی اصفهان

نساجی اصفهان متقال را در اجناس متنوع تار و پودی تولید و عرضه مینماید