بافندگی عبارت است از در هم کردن حداقل دو دسته نخ عمود بر هم:
_نخ های تار در جهت طول پارچه
_نخ های پود در جهت عرض پارچه
بافندگی بر روی ماشین بافندگی انجام میگیرد و پارچه به دست آمده با طرح بافت توصیف میشود.
سه نوع بافت اصلی وجود دارد: تافته، سرژه، ساتین
ساده ترین طرح تافته است.
قبل از کار با ماشین بافندگی باید نخ های تار و پود آماده بافت شوند.

با ما همراه باشید با انواع پارچه های لباسی، لباس فرم، بیمارستانی، متقال.

09136092155

Esfahantextile.ir