مهم ترین پارچه ها یا طرح ها:
طرح ساده یا تافته:
ساده ترین بافت است.
در این بافت نخ پود یک بار در زیر نخ تار و یک بار در روی نخ تار قرار میگیرد و در هر بار پود گذاری این بافت به میزان یک تار جا به جا میشود.
این تکرار، یک بافت پر یا نقطه تاری و یک بافت خالی یا نقطه پودی نام دارد.
بافت پر زمانی است که نخ تار بر روی پود قرار میگیرد.
بافت خالی زمانی است که نخ تار زیر نخ پود قرار میگیرد.

طرح سرژه:
مشخصات این طرح وجود کجراه با عرض متفاوت در روی پارچه است.
مشتقات سررژه با اضافه کردن بافت پر یا نقطه تاری در جهت تار یا پود و یا تغییر جهت دادن فلوت ها ایجاد میشوند.در سرژه عدد جهش برابر یک است به عبارت دیگر تار دوم در برابر تار اول به اندازه یک خانه به سمت بالا و یا پایین جهش دارد.

طرح ساتین:
طرح ساتین دارای سطحی پوشیده از فلوت های تاری و یا پودی است که باعث صاف و شفاف شدن ساتین میشود.در یک روی ساتین فلوت های تاری (تارنما) و در روی دیگر (پودنما) نمایان هستند.روی ساتین براق تر از پشت آن است.
در هر ساتین یک عدد، نشان دهنده راپورت بافت و طول فلوت ها است و عدد دیگر میزان جهش بافت را نشان میدهد.

پارچه های فانتزی:
انواع زیادی از این پارچه ها وجود دارد،به طور مثال:
دانه گندمی، گرانیته، داماسه، ریونه، پارچه های دو رو، پارچه های دو لا، مخمل

ژاکارد:
با تکنیک ژاکارد میتوان در هر بار پودگذاری هر یک از نخ های تار را به طور مستقل انتخاب کرد و به آن فرمان حرکت داد.